Regulamin konkursu do pobrania:

 


REGULAMIN KONKURSU

„Strażnicy Sieci”

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów trwania Konkursu, określonych w §1, pkt. 7.
 • 2. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 • 3. Przez Partnerów Konkursu rozumie się wszystkie podmioty, które współpracują z Organizatorem w ramach Konkursu na zasadzie: sponsoringu, partnerstwa i patronów medialnych.
 • 4. Organizatorem Konkursu jest firma Bakotech, wyłączny dystrybutor marki Watchguard w Polsce, z siedzibą przy ul. Świętego Tomasza 34, 33-332 Kraków.
 • 5. Niniejszy regulamin określa warunki konkursu plastycznego „Strażnicy Sieci, zwanego dalej Konkursem.
 • 6. Realizatorem Konkursu jest firma Lucky Monday PR&Events z siedzibą przy ul. Kościuszki 65/28, 30-114 Kraków.
 • 7. Przez Uczestnika Konkursu rozumie się ucznia w wieku od 8 do 12 lat, którego praca została nadesłana na Konkurs we wskazanym terminie wraz z Kartą Zgłoszeniową.
 • 8. Konkurs trwa od 17 października 2016r. do 12 grudnia 2016r.
 • 9. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Realizatora oraz w zakładce konkursowej na stronie straznicysieci.pl

 §2

CELE KONKURSU

 • 1. Celem Konkursu jest:
  • a. edukacja dzieci i promowanie dobrych wzorców postępowań w zakresie bezpiecznego korzystania z Internetu
  • b. wsparcie szkół i nauczycieli w edukacji uczniów związanej z zagrożeniami płynącymi z Internetu
  • c. rozwój wyobraźni i warsztatu plastycznego uczniów dzięki formule Konkursu, która zakłada wykonanie pracy artystycznej związanej z tematyką bezpieczeństwa w Sieci

 §3

ZADANIE KONKURSOWE

 • 1. Zadaniem jest wykonanie pracy plastycznej w formie płaskiej, wykonanej w dowolnej technice manualnej (malowanka, wydzieranka, wyklejanka, rysunek, itp.) w formacie A4
 • 2. Temat pracy konkursowej powinien nawiązywać do poniższych motywów tematycznych:
 • wybranego/wybranych zagrożeń czyhających w Sieci
 • 3. Czerwonego Lwa jako strażnika bezpieczeństwa w Sieci. Wg hasła: Z Lwem Watchguarda jestem bezpieczny w Internecie.
 • 4. Nazwy konkursu „Strażnicy Sieci” i sposobów w jaki można chronić siebie i swoich rówieśników przed zagrożeniami płynącymi z Internetu

§4

WARUNKI UCZESTNICTWA

 • 1. Konkurs skierowany jest do uczniów w wieku 8-12 lat.
 • 2. W Konkursie mogą brać udział uczniowie, a także podopieczni świetlic środowiskowych, ognisk wychowawczych i innych organizacji prowadzących pracę środowiskową na rzecz dzieci.
 • 3. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
 • 4. Każdy Uczestnik może nadesłać tylko 1 pracę, wykonaną samodzielnie, zwaną dalej Pracą Konkursową
 • 5. W imieniu Uczestnika Pracę Konkursową mogą wysłać bezpośrednio rodzice Uczestnika, lub placówka szkolna, świetlica i inne organizacje prowadzące pracę środowiskową na rzecz dzieci.
 • 6. Każda Praca Konkursowa powinna zawierać kartę zgłoszenia. Wypełnioną kartę zgłoszeniową należy przykleić na odwrocie pracy konkursowej. Brak karty zgłoszeniowej jest jednoznaczny z wyłączeniem pracy z Konkursu ze względu na niespełnienie warunków formalnych.
 • 7. Praca Konkursowa nie może być wcześniej zgłoszona do żadnego innego konkursu, ani nigdzie wcześniej publikowana (również w Internecie)
 • 8. Prace Konkursowe nie podlegają zwrotowi, a zgłoszenie pracy do Konkursu jest równoznaczne z przekazaniem wszelkich majątkowych praw autorskich na rzecz Organizatora bez prawa do wynagrodzenia twórcy.
 • 9. Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu realizacji Konkursu.
 • 10. Nadesłane prace przechodzą na własność Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego ich wykorzystania na następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, prezentowania prac w Internecie, w środkach masowego przekazu oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania.
 • 11. Praca Konkursowa może być tylko i wyłącznie przesłana do Realizatora Konkursu pocztą tradycyjną lub przesyłką kurierską (na koszt wysyłającego) w wyznaczonym terminie do 12 grudnia 2016r. (liczy się data stempla pocztowego) na adres biura:

Lucky Monday PR&Events
ul. K. Morawskiego 5/518
30-102 Kraków
z dopiskiem: Konkurs Strażnicy Sieci

 

§5

PRZEBIEG KONKURSU I OCENA PRAC KONKURSOWYCH

 • 1. O wyborze laureatów decyduje Jury powołane przez Organizatora Konkursu. W skład Jury nie mogą wchodzić osoby spokrewnione z uczestnikami Konkursu.
 • 2. Wyniki Konkursu Organizator ogłosi na stronie internetowej straznicysieci.pl do dnia 20 grudnia 2016r.
 • 3. Prace będą oceniane pod względem następujących kryteriów:
  1. a. zgodność z tematem konkursu
  2. b. pomysł i walory artystyczne
  3. c. stopień trudności wykonania
 • 4. Decyzje powzięte przez Jury Konkursu są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

§6

NAGRODY

 • 1. Jury dokona wyboru 10 najlepszych prac konkursowych. Autorzy tych prac otrzymają nagrody rzeczowe. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne, ani zamianie na ekwiwalent pieniężny.
 • 2. Zwycięzca Konkursu otrzyma nagrodę w postaci tableta Lenovo oraz pakiet innych nagród rzeczowych o całkowitej wartości 500 zł.
 • 3. Szkoła, która prześle największą liczbę prac uczniów otrzyma urządzenie WatchGuard Firebox T30-W z roczną usługą subskrypcji (gratis) – wartość nagrody wynosi: 4 296,40 zł. W przypadku gdy Organizator otrzyma z więcej niż jednej szkoły taką samą liczbę zgłoszeń decyduje data stempla pocztowego.
 • 4. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych nagród specjalnych.
 • 5. Do nagród, jeśli ich wartość przekroczy kwotę zwolnioną z podatku dochodowego, zostanie przyznana przez Organizatora dodatkowa nagroda pieniężna o równowartości podatku jaki zwycięzca jest zobowiązany zapłacić z tytułu wygranej w Konkursie. Nagroda dodatkowa nie podlega wypłacie, lecz zostanie przez Organizatora wpłacona jako podatek dochodowy od przyznanej nagrody i odprowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi na konto bankowe właściwego Urzędu Skarbowego.
 • 6. Lista nagrodzonych prac zostanie opublikowana na stronie internetowej straznicysieci.pl
 • 7. Zwycięzcy Konkursu zostaną dodatkowo powiadomieni o wynikach Konkursu telefonicznie lub mailowo.
 • 8. Nagrody zostaną wysłane do laureatów drogą pocztową.

§7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizację Konkursu. Zmiany zostaną ogłoszone na stronie straznicysieci.pl
 • 2. Dokonując zgłoszenia Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w Regulaminie. Odwołania nie zostaną uwzględnione.
 • 3. Organizator nie zwraca Uczestnikom żadnych kosztów związanych z ich uczestnictwem w Konkursie
 • 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 17 października 2016r.

 


 

ORGANIZATORZY:

 

PARTNERZY:

 

PATRONI MEDIALNI:

 

REALIZATOR KONKURSU: